НачалоКонтакти

 

Контакти

Община Раднево
Адрес: п.к. 6260, гр. Раднево, ул."Митьо Станев" 1
тел: 0417/8-20-72
факс: 0417/8-22-80
e-mail: obshtina@obshtina.radnevo.net
http://obshtina.radnevo.net/

 

Археологически парк „Нов живот за миналото”

Адрес: град Раднево – срещу паметника на св.Иван Рилски, Област Стара Загора
Маркетинг организатор: Ирина Иванова
тел.: +359896777966
e-mail: arheologicheski_park_radnevo@abv.bg

www.park-radnevo.bg

Форма за контакт

Изпращане на е-мейл. Всички полета, отбелязани със звезда (*) са задължителни.

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.