НачалоНовиниМоника Стоилова: Проектът за археологически парк „Нов живот за миналото” ще стимулира икономическото развитие на Раднево

Моника Стоилова: Проектът за археологически парк „Нов живот за миналото” ще стимулира икономическото развитие на Раднево


Моника Стоилова, координатор на проекта за изграждане на археологически парк „Нов живот за миналото”, главен експерт „Евроинтеграция и стратегическо планиране” в община Раднево пред Агенция „Фокус”.

Фокус: В Стара Загора се проведе пресконференция във връзка с изграждане на инфраструктурата на археологически парк „Нов живот за миналото”. Кои бяха акцентите?
Моника Стоилова: Пресконференцията се проведе в рамките на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Нов живот за миналото”, който се изпълнява от община Раднево по приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма” на Оперативна програма „Регионално развитие”. По проекта ще се изгради археологически парк „Нов живот за миналото” в град Раднево. Дейностите по проекта са насочени към стимулиране на икономическото развитие на региона посредством оптимално използване на културното наследство. Самият проект е на обща стойност 4 160 912 лева, като безвъзмездната финансова помощ е 3 244 251 лева.
Пресконференцията е регулярна с цел уведомяване на какъв етап е стигнало развитието и изпълнението на дейностите по проекта.
Фокус: Кои са изпълнителите?
Моника Стоилова: Сключени са договори с фирми-изпълнителки на двата лота 1 и 2. Изпълнителят на лот 1 е фирма ЕКСА. Предвижда се да бъде изградена паркова среда и основната инфраструктура на нашия археологически парк. Лот 2 включва възстановка на археологически обекти, разкрити на територията на община Раднево. Изпълнението му се осъществява от Обединение „ЕПИКА”.
Фокус: На какви критерии трябваше да отговорят изпълнителите?
Моника Стоилова: Фирма ЕКСА отговаря за изготвянето на парковата среда. Обединение „ЕПИКА” изпълняват възстановката и същинската част. Беше проведена открита обществена процедура, основното изискване беше фирмата да има опит в извършването на такъв род дейности – възстановка на обекти. Фирмите отговарят на абсолютно всички изисквания, заложени в процедурата.
Фокус: На какъв етап са дейностите?
Моника Стоилова: В етап на строителство са порта от ранновизантийска крепост с правоъгълни отбранителни кули, кръгла кула с части от стена, правоъгълна кула със стопанска сграда. Работи се по имитативното изграждане, тъй като по самия проект е предвидено до кота 2.7 метра да бъде монолитно строителство. Целта на проекта е на терен от около 13 декара да бъде направена възстановка на обекти, разкрити в периода на дейности на разкопките по време на минната дейност на територията на региона, да бъдат възстановени и изложени на едно място, за да могат посетителите и жителите на града да видят отблизо и да добият представа за това какво е било в миналото.
Правоъгълната кула със стопанска сграда до момента е почти изградена. Това, което се прави, е имитативната възстановка на кота над 2.7 метра. Ползват се различни методи да се постигне максимална близост към изчисленията на археолозите за разкритото на този обект.
Фокус: Кога трябва да приключат дейностите по проекта?
Моника Стоилова:
Дейностите по проекта трябва да приключат догодина началото на месец март, предвижда се строителството да приключи до края на месец ноември тази година. Работи се усърдно, би трябвало всичко да приключи в срок. По проекта се предвижда да бъде направен малък амфитеатър със сцена, на която ще се провеждат различни събития и мероприятия. В самия археологически парк ще бъде въведена система „Звук и светлина”, която ще допринесе за атрактивното представяне на обектите.
Фокус: Очаквате ли реализацията на този проект да привлече повече туристи?
Моника Стоилова: Да. Работим и по друг проект с община Стара Загора и община Нова Загора за развитие на туристическия продукт в региона, изготвяне на маркетингова стратегия и рекламни мероприятия, които ще привлекат туристи във всяка една от общините, съответно и в нашия археологически парк, който се изгражда по настоящия проект.
Фокус: За какви находки става дума?
Моника Стоилова: Обектите, които са възстановяват са порта от ранно-византийска крепост с правоъгълни отбранителни кули, кръгла кула с части от стена, правоъгълна кула със стопанска сграда, раннохристиянска базилика. Разкритите обекти са датирани от І до VІ век, основно от римска и ранновизантийска епоха. В бъдеще, когато паркът започне да работи, би могло да се прави възстановка на други обекти, които са разкривани.

 

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.