НачалоНовиниДЕНЯ НА БУДИТЕЛИТЕ

  Ученици и учители от Второ основно училище "Паисий Хилендарски" град Раднево, отбелязаха Деня на будителите в Археологическия парк. Участник в тяхното тържествено мероприятие бе и певицата Марижана Иванова.

     Добре дошли са всички желаещи да отразят подобни тържествени чествания на територията на Археологически парк "Нов живот за миналото"!

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.