НачалоНовини"ДЕН НА ДЕТЕТО"

Отбелязахме, един от най-прекрасните празници - "Деня на детето", заедно с повече от 200 деца, които избраха да се забавляват заедно с нас! Прекрасен ден, изпълнен с много емоции и забавления! Стрелбата с лъкове, по балони се оказа предизвикателство, както за малки, така и за големи. Всяка детска усмивка, бе огромно удовлетворение и радост за целия екип на Археологически парк "Нов живот за миналото".

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.