НачалоОбщина РадневоГеографско разположение

Географско разположение

 

Географско разположение, обработваема земя, горски ресурси.
Община Раднево е разположена в Югоизточна България (в източната част на Горнотракийската низина) и е оградена от землищата на общините - Стара Загора, Нова Загора, Тунджа, Тополовград, Гълъбово и Опан. Географското положение на общината я определя като един от значимите транспортни възли в Южна България. В структурата на поземления фонд на Радневска община преобладават земите за земеделско ползване. Те заемат 69,9% от цялата й територия. Териториите за добив на полезни изкопаеми са 19,3% от площта й. Горски територии обхващат 4,2%. Териториите за транспорт и инфраструктура заемат 0,5% от цялата й площ, а на фонд “Населени места и урбанизирани територии” се падат 2,6%. До започване на миннодобивната дейност община Раднево разполага с поземлен фонд, на който земите за селскостопанско ползване са били около 91 % спрямо общия фонд, земите за горскостопанско ползване – 4 %, а фонд населени места – 5 %.
След започване на добива на лигнитни въглища картината на района започва драстично да се изменя. Намаляват стопанисваните земи, обработваемите земи, горския фонд, фонда на населените места, а се увеличават териториите за добив на полезни изкопаеми и необработваемите земи.
Прогнозните разработки показват, че към 2015 - 2020 г. тази тенденция ще продължи, като стопанисваните земи ще представляват 65,31% от общия поземлен фонд, (обработваемите земи – 53,39%, горски фонд – 3,06%, фонд населени места – 4,71%). Необработваемите земи нарастват и ще бъдат 33,76% от общия поземлен фонд на общината.

 

 

 

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.