НачалоОбщина РадневоЗабележителности

Забележителности

Над града се издига най-големият паметник в страната на Св. Иван Рилски – покровител на българския народ и закрилник на…
 Археологическият музей “Марица-Изток” в Раднево е създаден през 1992 година. Той има за основна задача организирането и провеждането на всички…
Българският поет и публицист, основен представител на експресионизма в българската литература – Гео Милев е роден на 15 януари 1895…
 Художествената галерия в гр. Раднево отваря врати за почитателите на изобразителното изкуство през 1982 г. До 1989 г. тя съществува…
Поп Минчо Кънчев е български революционер, съратник на Васил Левски, учител и свещеник, автор на книгата „Видрица“, деец на национално…
В град Раднево се намира Църквата „Св. Иван Рилски“, православен храм, изграден през 1873 г.от дарения, обявен за културно—историческо богатство.
От изключително значение за облика на Общината е Общинският център за култура „Нончо Воденичаров”, създаден през 1981 година и наложил…

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.