НачалоОбщина РадневоЗабележителностиПаметник на Поп Минчо Кънчев Стоянов

Паметник на Поп Минчо Кънчев Стоянов

Поп Минчо Кънчев е български революционер, съратник на Васил Левски, учител и свещеник, автор на книгата „Видрица“, деец на национално - освободителното движение, Диарбекирски заточеник. Минчо Кънчев е роден през 1836, починал - 1904 година в родното си село Арабаджиево, тогава в Османската империя, днес село Коларово, община Раднево. Една от иконите на българското Възраждане и движението за национална независимост. В читалището на селото е разположен музея на поп Минчо Кънчев.

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.