НачалоОбщина РадневоЗабележителностиХудожествена галерия град Раднево

Художествена галерия град Раднево

 Художествената галерия в гр. Раднево отваря врати за почитателите на изобразителното изкуство през 1982 г. До 1989 г. тя съществува като филиал на ХГ - Стара Загора, а от 21.12.1990 г получава самостоятелен статут на Художествена галерия – музей. Днес разполага с над 140 кв. м. изложбена площ – зала за постоянна експозиция, зала за персонални изложби, две фондохранилища и двор за малка пластика на открито. Фондът на галерията се попълва от дарения, творби откупени от изложби, и от ежегодно провеждащия се Пленер “Светлина, земя, хора”. Творческите й контакти с художествените галерии в страната (София, Пловдив, Габрово, Ямбол, Хасково, Стара Загора, Казанлък) дават възможност на радневската общественост да се запознае с най-добрите образци на изобразителното ни изкуство от Възраждането до съвременността. Годишно в галерията се представят 12-15 експозиции от фондовете на големите галерии в страната, както и персонални изложби. В голямата й зала се изнасят концерти и спектакли, правят се представяния на литературни и поетични творби, вечери на музеите и галериите. Галерията има неоценим принос за художествения и културен живот на града и региона.

 

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.