НачалоОбщина РадневоЗабележителностиКъща-музей на поета Гео Милев

Къща-музей на поета Гео Милев

Българският поет и публицист, основен представител на експресионизма в българската литература – Гео Милев е роден на 15 януари 1895 г. в Радне махле (дн. гр. Раднево), в семейство на учител. През 2011 година Община Раднево си върна собствеността върху родната къща на поета и работи по изготвянето на  проект за превръщането й в къща-музей .

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.