НачалоОбщина РадневоЗабележителностиАрхеологически музей “Марица Изток”

Археологически музей “Марица Изток”

 Археологическият музей “Марица-Изток” в Раднево е създаден през 1992 година. Той има за основна задача организирането и провеждането на всички спасителни археологически проучвания в района на енергийния комплекс "Марица-изток". Музейните експонати са подредени в няколко фонда: праистория, античност, средновековие, нумизматика и етнография. Регистрирани са над 250 археологически обекта, в това число надгробни могили, некрополи, открити селища и селищни могили, ямни комплекси, крепости, базилики. Проучени са 54 археологически обекта. Съхраняват се уникални експонати от камък, кост, бронз и злато. Музея притежава златни и сребърни накити от ранната бронзова епоха, които нямат аналог в България. Интерес представляват съхраняваните в музея предмети от Средновековието. Между тях са бронзови и стъклени гривни, бронзови кръстове, съдове, рисувана и с графито -керамика. Гордост за музея е разкритата на територията на община Раднево неизвестна досега в науката ранновизантийска крепост. 

Спасителните археологически разкопки в района на комплекс “Марица-изток” са вече традиция, благодарение на която, се попълва фонда на Археологическия музей в града. За популяризиране на научната дейност на музея са издадени 7 тома от поредицата “Марица-изток - Археологически проучвания” и том І от поредицата "История и култура на Раднево и радневския край".

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.