НачалоОбщина РадневоЗабележителностиПаметникът на Свети Иван Рилски

Паметникът на Свети Иван Рилски

Над града се издига най-големият паметник в страната на Св. Иван Рилски – покровител на българския народ и закрилник на миньорите. Комплексът посветен на Св. Иван Рилски е висок 32 метра и  е построен през 2007 г. Проектът е дело на скулптура Минчо Минев.

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.