НачалоПредстоящо

Предстоящо

 Празничните мероприятия по случай Празника на град Раднево, тази година ще приключат с гостуването на Прабългарската школа за оцеляване "БАГА-ТУР"…
Уважаеми Дами и Господа, През 2014г. Раднево ще чества своята 50-годишнина. В тази връзка Община Раднево инициира организирането на множество…
През месец септември 2013 година, на територията на Археологически парк "Нов живот за миналото" град Раднево, за първи път бе…

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.