НачалоПредстоящоЕдна различна сватба...

  През месец септември 2013 година, на територията на Археологически парк "Нов живот за миналото" град Раднево, за първи път бе проведен изнесен ритуал по бракосъчетание. Нетрадиционен, различен и незабравим вариант, който двама влюбени избраха, за да се врекат във вечна любов.

 ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС И ПРЕВЪРНЕТЕ ВСЕКИ ВАШ ПРАЗНИК В СЪБИТИЕ!

Още в тази категория: Дбре дошли! »

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.