НачалоПредстоящоДбре дошли!

                                           Уважаеми  Дами  и  Господа,

 

             През 2014г. Раднево ще чества своята 50-годишнина. В тази връзка Община Раднево инициира организирането на множество мероприятия. Едно от тези мероприятия, което ще се проведе в Археологическия парк „Нов живот за миналото” на 29.05.2014г. от 18:00 часа е възстановка на средновековно тържище от царуването на Иван Асен II. Съорганизатор на събитието е Национално дружество „Традиция”. Целта на възстановката  е да се запознаят подрастващите с историята, бита и занаятите от средновековието. Организиран е и конкурс за най-автентични одежди и аксесоари.

  Отправяме покана към всички ученици да се включат в мероприятието и конкурса с изготвянето на облекла, оръжия и аксесоари, характерни за епохата. В процеса на подготовката и изготвянето им, те да бъдат подпомагани и напътствани от преподавателите по история и трудово обучение с идеи и практически умения.  Участниците в конкурса ще бъдат оценявани от  компетентно жури, ще има награди за най-добрите.

  Вярваме, че ще проявите интерес към мероприятието и ще се включите активно в тази инициатива.

            Краен срок за подаване на заявка за участие : 15.04.2014г.

 

   За допълнителна информация на телефон:  0889/229987;  0884/770042

 

 Адрес за изпращане на заявките:   Гр. Раднево

 Общ. Раднево

Получател:  Община Раднево

                      За АП ”Нов живот за миналото”

 

                                                                                    Директор АПНЖМ: инж.Кр.Игнатов

 

 

 

 

                                                    

                                                                                 

 

 

 

 

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.