НачалоПредстоящоНа 15.09.2017г. от 18:00 часа в Археологически парк "Нов живот за миналото" град Раднево, гостуват "БАГА-ТУР". ДОБРЕ ДОШЛИ!

На 15.09.2017г. от 18:00 часа в Археологически парк "Нов живот за миналото" град Раднево, гостуват "БАГА-ТУР". ДОБРЕ ДОШЛИ!

 Празничните мероприятия по случай Празника на град Раднево, тази година ще приключат с гостуването на Прабългарската школа за оцеляване "БАГА-ТУР" в Археологически парк "Нов живот за миналото" град Раднево.

ДОБРЕ ДОШЛИ НА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ, ДА СТАНАТ ЗАЕДНО С НАС, ЧАСТ ОТ ТОЗИ НЕВЕРОЯТЕН СПЕКТАКЪЛ!

Още в тази категория: « Дбре дошли!

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.