НачалоЗа проекта

За проекта

 

BG161PO001/3.1-02/2009/015 - ПРОЕКТ “НОВ ЖИВОТ ЗА МИНАЛОТО”

 

Община Раднево кандидатства с проект “Нов живот за миналото” по приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1 „Подобряване…
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. (ОПРР) представлява единна оперативна програма за всичките шест района за планиране в България, които са…
С реализацията на проект „Нов живот за миналото”: Ще бъде разрешен проблема за съдбата на археологическите паметници, осъдени на изчезване…
Общата цел на проекта е да допринесе за за стимулиране на икономическото развитие на региона на Общината, посредством оптималното използване…
Специфичните цели на проекта са: Да бъде разрешен проблема за съдбата на археологическите паметници, осъдени на изчезване и оставащи непознати…
Подготовка и изпълнение на работи по изграждане на инфраструктурата на парка; Подготовка и изпълнение на възстановка на археологическа субстанция по…
 Крайни бенефициенти, които ще се възползват директно от реализацията на проекта са: населението на община Раднево и на съседните –…
Целевите групи, към които е насочен проекта са : Индивидуални и организирани български и чуждестранни туристи; Пешеходци, както и хора…

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.