НачалоЗа проектаПроект “Нов живот за миналото”

Проект “Нов живот за миналото”

Община Раднево кандидатства с проект “Нов живот за миналото” по приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”, Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. – Инвестираме във вашето бъдеще!
На 28.12.2010 г. се подписа Договор № BG161PO001/3.1-02/2009/015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект “Нов живот за миналото”. Проектът е на стойност 4 038 858,36 лв., като стойността на безвъзмездната финансова помощ е 3 150 421,27 лв.
Продължителността на проекта е 24 месеца.

Археологическият парк гр. Раднево „Нов живот за миналото” включва дейности от множество сектори, които в различна степен се свързват с целите на ОПРР в схемата за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на туристическите атракции”. В икономически аспект дейностите по проекта са насочени към общата цел на програмата за стимулиране на икономическото развитие на регионите посредством оптималното използване на културното наследство. Проектът по своя замисъл и съдържание върви в две направления -  облагородяване територията на района на община Раднево, превръщайки един пустеещ и загрозяващ облика на града терен, в красива и атрактивна паркова среда чрез възстановка на археологическа субстанция с хипотетична реконструкция на разкрито, но несъществуващо вече, археологическо наследство, обхващащо период от бронзовата епоха 2000 г. пр.хр. до Средновековието.  Както и съхраняването и социализацията на това археологическо богатство, обогатявайки многообразието на местната икономика, чрез развитието на културния туризъм, превръщайки археологическите и исторически паметници и събития, както и природното богатство на района, в туристическа атракция, стимулирайки създаването на нови туристически фирми в сферата на специализираната туристическа супер- и инфраструктура- хотелиерски, ресторантьорски, агентски, туроператорски, транспортни и други туристически услуги.
Структурата на икономиката на територията на община Раднево се характеризира с приоритетно развитие на енергетиката и въгледобива. Подценени са възможностите за развитие на туризма, независимо от благоприятното разположение и богатите природни и културно – исторически ресурси. Районът на община Раднево е ограден от 4 Локални културни системи – „Долината на царете”, „Мечът и кръстът”, „Каменно сърце” и „Пловдив и Римската империя”, определени от Стратегическия план за развитие на културния туризъм в България. С реализацията на проекта се създават предпоставки за превръщането на туризма в източник и залог за устойчиво икономическо развитие на района и ще се даде тласък за развитието на туристическа инфраструктура и структури за обслужване, отговарящи на изискванията на редовен туристически поток.
Това дава възможност след реализиране на проекта община Раднево да бъде включена в туристическите дестинации на големите наши и чужди туроператори.
Създаването на „Археологически парк” дава възможност да бъдат представени в паркова среда интересни образци и изключително важни за историческото минало на този край частично реконструирани подбрани примери, представящи различните епохи. Така ще се извика за „нов живот” тези неизвестни, освен за науката, открития, ще се превърнат в атракция пълноценно използвани в подходяща среда и анимирани от различни дейности. Това ще даде нов шанс на един непознат, но много богат с миналото си и с особена културна специфика, район, да се превърне в обект на оживен интерес от страна на посетителите.


 

 

 

Още в тази категория: « Институционална рамка

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.