HomeNewsСъвместно с Медийна Група България - "24 часа

Съвместно с Медийна Група България - "24 часа

Община Раднево и Археологически парк "Нов живот за миналото" , съвместно с Медийна Група България - "24 часа" осъществи 14 дневна интернет реклама, с цел популяризиране и разпространение на информация за Археологически парк град Раднево. Инициатива, насочена към всеки,който желае да се пренесе в история за изчезнали във времето епохи, представени в паркова среда, интересни образци и изключително важни за историческото минало на този край, частично реконструирани подбрани примери, представляващи различни епохи. Без аналог в страната в археологически парк "Нов живот за миналото" за първи път у нас се демонстрират предимствата на имитативното строителство при представяне на археологически структури и артефакти, които отговарят на прототипите си в исторически план. 

На посетителите се дава възможност да опитат сами да участват в дейности, характерни за тогавашния живот с участието на аниматори.

Въведена е система "Звук и светлина", която допринася за по-атрактивното представяне на обектите.

 

 

The contents of this page is created within the project BG161PO001/3.1-02/2009/015 "New Life for the past", which is performed with the financial support of Operative Program "Regional Development" 2007-2013,co-financed by the European Union through
the European regional Development Fund.
The entire responsibility for the content of the page is brought by the beneficiary – Municipality Radnevo
and under no circumstances it can be considered that this page presents the official position
of the European Union and the Managing Body.