НачалоОбщина РадневоПолезни изкопаеми

 

Основното богатство на Общината са намиращите се на територията й големи залежи от лигнитни въглища, добивани по открит способ на площ от 103 кв. км. Добивът на лигнитни въглища за енергетиката варира от 21 до 30 млн.т годишно.
Находището на лигнитни въглища в Община Раднево се включва в Източномаришкия въглищен басейн. Мощността на въглищния хоризонт е 30 метра. Въглищата са нискокалорични, с високо съдържание на влага, пепел и сяра. Общите промишлени запаси на въглища са около 2 630 млн.тона.
Общината е лишена от находища на полезни рудни изкопаеми.
От естествените строителни материали са установени промишлени запаси на гипс. Гипсовото находище е част от Радневската гипсоносна област - между реките Сазлийка и Овчарица.
Установени са 12 промишлени находища - неправилни лещообразни тела сред варовити глини, разположени над плиоценската въглищна седиментна задруга. Гипсът образува различно големи друзи, буци, срастъци и единични кристали, споени с глинено вещество.
Находището се експлоатира от 1931 година и до откриване на рудника в село Кошава е било единствения източник на суров гипс в България.
Речните инертни материали се добиват в количества, необходими за местните нужди в отделни участъци на реките Сазлийка и Блатница.
На територията на общината се осъществява икономически ефективна миннодобивна дейност. Годишният реализиран добив на въглища представлява 80% - 84% от общото годишно производство на въглища в България.

 

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.