НачалоОбщина РадневоРелеф и климат

 

Община Раднево е разположена на територия с надморска височина 141,1 м. Топографската повърхнина на района е леко наклонена на югоизток. Абсолютните височини са в граници от 100 до 300 метра. Релефът й е преобладаващо равнинен, леко навълнен от широки речни долини, слабо врязани в полиоценската седиментационна повърхнина. Физикогеографският район е формиран на мястото на полиоценски гребен, запълнен с езерни и езерноблатни седименти. Неотектонските движения имали колебателен характер, което е дало възможност при затопляне на басейна и при заблатяването му да се образуват лигнитни въглищни пластове, залягащи на неголяма дълбочина.
Според горско-растителното райониране на страната землищата на община Раднево се намират в долния равнинно-хълмист подпояс на листопадните дъбове на Горнотракийската подобласт.
Горите в селищната система не са много – малко над 22 000 дка, но имат огромно стопанско, биологично, рекреационно и екологично значение. Особено ценни са горските насаждения, които се създават около насипищата и сгуроотвалите около селищата, тъй като те се явяват естествен филтър за замърсителите и бариера срещу ветровата ерозия.
В селищната система се полагат системни грижи за запазване на горския и животински фонд. Тук добре се развиват масиви от дъб, полски ясен, клен, габър, бор и др. Ежегодно се подновява растителния фонд с липа, явор, бор, чинар, топола, черница, плодни дървета, храсти и др.
Върху ливадните площи се установяват редица естествени тревни растения – детелина, великденче и др.
На територията на общината не се намират резервати. За защитени зони са посочени поречията на реките Блатница, Овчарица и Съзлийка и гора край село Тополяне – в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна на територията на Старозагорска област и района на язовир “Овчарица” в непосредствена близост до ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД – територия, обитавана от защитени водолюбиви видове птици. Биологичната му ценност го определя като обект с международен природозащитен статус “Корине сайт”.

Територията на община Раднево обхваща географски район с преходно-континентален климат, със слабо влияние на Средиземноморските циклони. През зимата Стара планина е естествена защита спрямо студените континентални маси, нахлуващи от север и североизток. В резултат на това зимата е значително по-мека от тази в Умерено-континенталната климатична подобласт на Северна България. Средната годишна температура на въздуха е 12,10ºС. Средната годишна относителна влажност на въздуха е 70%.
Валежните суми не са равномерно разпределени през годината. Наблюдава се един главен максимум през месеците май и юни и един второстепенен – през ноември и декември. Главният минимум на валежите е през август и септември, а второстепенният – през месеците февруари и март. Процентът на валежите от сняг е сравнително малък, като образуваната снежна покривка не се задържа дълго време. Режимът на мъглите до голяма степен зависи от топлинния баланс, минималната температура на въздуха, високата относителна влажност и сумарно изпарение и развитието на синоптичните процеси. Районът се характеризира с нормален брой (28,0) дни с мъгла годишно.
Преобладаващата посока на вятъра е север-североизток, а скоростта се движи в граници между 0,3 и 5,1 м/сек. Орографските особености на региона влияят на посоката и скоростта на вятъра.
Високите температури и недостатъчните валежи през лятото и есента засилват влиянието и продължителността на характерните лятно - есенни засушавания. Зимата е мека и суха.
Въпреки ограничените валежи климатичните условия са благоприятни за развитие на селското стопанство.

 

 

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.