НачалоЗа проектаЦелеви групи

 

Целевите групи, към които е насочен проекта са :

  • Индивидуални и организирани български и чуждестранни туристи;
  • Пешеходци, както и хора с увредена мобилност;
  • Ученици от основни и средни училища в региона и страната, студенти;
  • Специализирани групи с научни и хоби цели;
  • Транс-европейските туристически концерни –  включване на Раднево в програмите на обиколните групи от водещи европейски туроператори;
  • Големите български туроператори;
  • Местните и от региона туроператорски и агентски фирми.

 

Още в тази категория: Крайни бенефициенти »

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.