НачалоЗа проектаКрайни бенефициенти

 Крайни бенефициенти, които ще се възползват директно от реализацията на проекта са:

  • населението на община Раднево и на съседните – Стара Загора и Казанлък; райони с богато културно-историческо наследство и сериозен туристически поток към тях;
  • фирмите от местния туристически бизнес – действащи в момента и създадените нови туристически фирми в сферата на специализираната туристическа супер - и инфраструктура–хотелиерски, ресторантьорски, агентски, туроператорски, транспортни, за допълнителни туристически услуги и др.;
  • организации, занимаващи се с дейности и бизнеси, свързани с туризма, в т.ч. Консултативни съвети по туризъм на общините в региона, туристически дружества, браншови организации в сферата на туризма и др.
  • научни, културни  и образователни институции и организации

Реализацията на проекта ще позволи регионалната оферта да се интегрира с дейността на разположените в непосредствена близост Локални културни системи, формирането и предлагането на специализиран културно – исторически регионален продукт.

 

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.