НачалоЗа проектаОсновни дейности

 

 • Подготовка и изпълнение на работи по изграждане на инфраструктурата на парка;
 • Подготовка и изпълнение на възстановка на археологическа субстанция по хипотетична реконструкция и художествено възпроизвеждане на интериорните пространства;
 • Доставка и монтиране на система СОТ- видео-наблюдение;
 • Доставка и монтаж на изработените съоръжения и въвеждане на новите технологии и софтуерна система за управление на туристическите атракции в Археологическия парк с цел осигуряване на нужното ефективно управление на туристическите атракции в парка и ще допринесат за по-цялостна информираност на посетителите;
 • Доставка и монтаж на атракционно съоръжение – модулна сценична площадка;
 • Организация и провеждане на регулярни пресконференции; публикации на периодични прессъобщения и материали в медиите;
 • Подготовка, организация и провеждане на научно-практическа конференция по проблемите на социализацията на културното и природно наследство;
 • Подготовка и изработване на 2 инфо-табла, представящи помощта на ЕС;
 • Подготовка и изработване на рекламни материали;
 • Подготовка и реализация на спектакъл-възстановка на събитие от миналото на този край;
 • Подготовка и реализиране на обучение за професионална квалификация по професиите «Екскурзовод».

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.