НачалоЗа проектаСпецифични цели на проекта

Специфични цели на проекта

 

Специфичните цели на проекта са:

  • Да бъде разрешен проблема за съдбата на археологическите паметници, осъдени на изчезване и оставащи непознати за обществото, въпреки тяхната културно-историческа уникалност;
  •  Да се спомогне за превръщането на община Раднево и района в туристически привлекателна цел чрез формирането на впечатляващ и непредлаган досега продукт. В същото време, превръщането на парка в място за работа на културни и образователни институции в района и изобщо в национален мащаб, следва да постави акцент върху сравнително редките възможности за обучение на живо на младите хора в научни и културни дейности;
  • Да се създаде жива връзка с паметниците от миналото от различни епохи вън от музейната среда и да се създадат условия за допълнително въздействие. Пресъздаването на открито на културно-исторически факти, в пространство със силно изявена транспортна комуникативност ще го превърне в място, в което може да се реализира тясна връзка с околни средища с развита и перспективна туристическа инфраструктура. Така този, досега лишен от атрактивност и интерес за туризма център, ще се превърне в обект на интерес. Към възможностите за използване на природни атракции, с оформянето на Парка ще се добави и такава за посетители от различни възрасти с интереси към културно-историческото ни минало;
  •  Да се създадат предпоставки за изграждане на туристически информационен център, какъвто липсва засега в гр. Раднево;
  •  Уникалността на проекта и достъпността на парка ще увеличат посещаемостта и интереса към града и района и на целия пътуващ към морските ни курорти и към съседна Турция международен поток от туристи. Раднево има възможности да се превърне в обект на безспорен интерес от страна на чуждестранни туристи и специалисти, като туристическите атракции могат да преминат и в елемент от учебен процес и неговата анимация;
  •  Възможност да се проследят особеностите на погребалните ритуали за повече от 2000 години;
  •  Възможност посетителят да се запознае с битовата среда на средновековния човек, да опита сам да участва в дейности, характерни за тогавашния живот и опит (например изработване и изпичане на керамика в реконструирано копие на пещта от Искрица и други подобни).

 

 

 

 

Още в тази категория: « Основни дейности Обща цел »

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.